www.evastore.be

Adres: 

Leuvensesteenweg 39

3191 Boortmeerbeek

E-mailadres: info@evastore.be

BTW-nummer: BE0896.154.690

Art 1. Algemeen/ Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eva Store. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Eva Store.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Eva Store erkend.

1.4 Eva Store behoud het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

 

Art 2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Eva Store en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven email adres.

2.2 Eva Store is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eva Store dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Art 3. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Eva Store is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Eva Store is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

Art. 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Eva Store is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.

4.4 Indien de klant zich niet in België bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

 

Art. 5 Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Eva Store gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

 

Art. 6 Levering

6.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.2 Eva Store streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen. 

6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Eva Store.

 

Art. 7 Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:

Er eerst contact is opgenomen met Eva Store.

De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking zitten.

De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat Eva Store het pakket in ontvangst heeft genomen.

7.2 Met inachtneming de wetgeving rond het herroepingsrecht, draagt Eva Store er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

7.3 Eva Store behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

 

Art. 8 Overmacht

8.1 Eva Store is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eva Store alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Eva Store behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eva Store gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Art. 9 Garantie

9.1 Op alle producten van Eva Store geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Eva Store in gebreke is;  B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

Art. 10 Aansprakelijkheid

10.1 Eva Store is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.

 

Art. 11 Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Eva Store) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Eva Store. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Eva Store per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Eva Store het pakket in ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Eva Store niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Indien de rechtbank artikelen uit deze Overeenkomst ongeldig verklaart, blijven de overige artikelen ongewijzigd van kracht.